دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

مرجع دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

  • ۰
  • ۰
پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی چکیده صندلی چرخدار الکتریکی وسیله مناسبی برای کمک به افرادی است که از ناتواناییهای حاد حرکتی رنج می برند و به آنها تا حد زیادی استقلال می دهد. در این پروژه یک صندلی چرخدار با نیروی رانش الکتریکی که کاربر توسط جوی استیک آنرا هدایت می کند، ساخته شد. با بررسی های مختلف خواهیم دید که موتور مناسب برای این منظور، موتور DC مغناطیس دائم است که به منظور استفاده در صندلی چرخدار الکتریکی طراحی شده است. منبع انرژی دو عدد باتری سرب- اسید ۱۲ V, 60 Ah انتخاب شد و مدار تحریک موتور برشگر PWM می باشد که در آن عمل برشگری توسط ماسفت انجام می گیرد. برای کنترل سیستم ابتدا پایداری دینامیک ثابت آنرا با استفاده از ماتریسهای تبدیل دوران، در حالت کلی بررسی کرده و سپس یک مدار خطی از مجموعه را در نظر گرفتن پارامترهای شخص راننده ارائه کردیم. با وجود همه ساده سازیهای ممکن خواهیم دید که مدل به دست آمده از پیچیدگی زیادی برخوردار است و برای کنترل حلقه بسته آن باید از روشهای پیشرفته کنترل وفقی مبتنی بر شبکه های عصبی و منطق فازی استفاده کرد. در صورت عدم استفاده از کنترل حلقه، بسته، هدایت صندلی در محیطهایی با موانع زیاد، با دشواری همراه خواهد بود. فهرست مطالب   عنوان صفحه فصل اول- مقدمه فصل دوم- بررسی صندلی چرخدار مقدمه۱-۲- اجزاء صندلی چرخدار۱-۱-۲- سیستم رانش۳-۱-۲- چرخها۴-۱-۲- اسکلت بندی۲-۲- انواع صندلی چرخدار۳-۲- ابعاد استاندارد صندلی چرخدار۴-۲-پارامترهای مهم در انتخاب صندلی چرخدار۵-۲-نکات مهم در انتخاب صندلی چرخدار۶-۲-مشخصات صندلی چرخدار الکتریکی۱-۶-۲-روشهای هدایت صندلی چرخدار الکتریکی۲-۶-۲-روشهای هدایت صندلی چرخدار الکتریکی۷-۲-موارد استفاده از صندلی چرخدار۸-۲-موارد عدم استفاده از صندلی چرخدارخلاصهفصل سوم- انتخاب ادوات مورد نیازمقدمه۱-۳-صندلی چرخدار۲-۳- موتور الکتریکی۱-۲-۳-باتریک نیکل- کادمیوم۲-۳-۳- باتری سرب- اسید۴-۳- مدار کنترل سرعت۵-۳- انتخاب المال سوئیچ۶-۳- انتخاب وسیله هدایتخلاصه فصل چهارم- طراحی کنترل کننده مقدمه۱-۴- پروتکل هدایت صندلی بر اساس حرکت صندلی چرخدار۲-۴- رابطه بین سرعت خط۳-۴- بررسی دینامیک ثابت صندلی چرخدار۴-۴- بررسی کنترل حلقه بسته۴-۵- روشهای کنترل صندلی چرخدار الکتریکی۱-۵-۴- کنترل کننده های قابل تنظیم۲-۵-۴- کنترل با سنسورها یا همکار۳-۵-۴- کنترل تحمل پذیر خطا۶-۴- سازگاری الکترومغناطیسی فصل پنچم مقدمهروشهای ساخت مدار۱-۵-پیاده سازی به روش آنالوگ۱-۱-۵- کنترل کننده PWM۲-۱-۵- محاسبه جریان گیت ماسفت۳-۱-۵- انتخاب فرکانس برشگری۴-۱-۵- استخراج پارامترهای موتور ANCN7152۵-۱-۵- ساختن ولتاژ منفی از ولتاژ مثبت۲-۵- پیاده سازی به روش دیجیتال۱-۲-۵- روشهای سنجش شارژ باتری۲-۲-۵- ساخت منبع تغذیه منفیخلاصه فصل ششم- نتایج آزمایشات فصل هفتم- نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کارمراجعضمیمه (۱)- نرم افزار هدایت صندلی چرخدارضمیمه (۲)- برنامه ثبت و تحلیل داده ها برای تعیینضمیمه (۳)- گاتالوگ موتور ANCN7152ضمیمه (۴)- گاتالوگهای ۸۹۵۱ و TL494    فهرست شکلها شکل صفحه شکل (۲-۱): نمودار ابعاد اساسی صندلی چرخدار شکل (۱-۳): تصاویر تقربی صندلی چرخدار از زوایای مختلف شکل (۲-۳): نمای چرخ عقب و متعلقات آن شکل (۳-۳) نیروهای وارد شده به محور چرخشکل (۴-۳): نیروهای وارد شده به صندلی چرخدار در سطح شیبدارشکل (۵-۳): برشگر کاهنده با بار اهمیشکل (۶-۳): تقسیم بندی برشگرهاشکل (۷-۳): برشگر کلاس Bشکل (۸-۳): برشگر کلاس Cشکل (۹-۳): برشگر کلاس Dشکل (۱۰-۳): برشگر کلاس Eشکل (۱۱-۳): کنترل دو جهته دور موتور DC با رله SPDTشکل (۱۲-۳): نمای مداری GTOشکل (۱۳-۳): نمای مداری ماسفت کانال Nشکل (۱۴-۳): نمای مداری IGBTشکل (۱-۴): چرخهای صندلی عقب صندلی چرخدارشکل (۲-۴): نیروهای وارد شده به مرکز جرمشکل (۳-۴): دستگاه مختصات صندلی چرخدارشکل (۴-۴): دیاگرام بلوکی سیستم صندلی چرخدار الکتریکی با کنترل انسانشکل (۵-۴): سینماتیک صندلی چرخدارشکل (۶-۴): دیاگرام بلوکی دیاگرام بلوکی کامل شده شکل (۴-۴)شکل (۱-۵): جمع کننده و تفریق کننده آنالوگشکل (۲-۵): پیاده سازی تابع قدر مطلق با پل دیودیشکل (۳-۵): یکسوساز نیم موج ایده آلشکل (۴-۵): یکسوساز تمام موج ایده آلشکل (۵-۵): نحوه تضعیف سیگنال خروجی جمع کنندهشکل (۶-۵): نحوه تضعیف سیگنال خروجی تفریق کنندهشکل (۷-۵): نحوه بافر کردن خروجی جوی استیکشکل (۸-۵): تراشه TL494 خصوصیات راهنمای رجوع بشکلصندلی چرخدار بزرگصندلی چرخدار کوچک حداکثر پهنای کلی در حالتی که صندلی باز است A ۶۶۰ میلیمتر۶۰۰ میلیمترحداکثر پهنای کلی در حالتی که صندلی تا شده‌است۲۸۸ میلیمتر۲۸۵ میلیمترحداقل پهنای نشیمنگاه B ۴۳۰ میلیمتر۳۷۰ میلیمترعمق نشیمنگاهC۴۰۵ تا ۴۳۰ میلیمتر۳۸۰ تا ۴۰۵ میلیمترارتفاع دستگیره هدایت از مرکز تا سطح زمینD۸۹۰ تا ۹۴۰ میلیمتر۸۹۰ تا ۹۴۰ میلیمترارتفاع نشیمنگاه تا سطح زمینE۴۳۰ تا ۵۲۰ میلیمتر۴۳۰ تا ۵۲۰ میلیمترحداقل قابلیت تنظیم فاصله لبه جلویی نشیمنگاه تا قسمت خلفی زیر پائیS۴۳۰ میلیمتر۳۳۰ میلیمترحداکثر فاصله بین لبه بالایی برزنت تکیه گاه پشت تا نشیمنگاهF۴۳۰ میلیمتر۴۵۰ میلیمتر حداکثر طول کلی صندلی H۱۰۶۵ میلیمتر۱۰۴۰ میلیمتر خصوصیات راهنمای رجوع بشکلصندلی چرخدار بزرگصندلی چرخدار کوچکحداقل فاصله افقی تصویر مراکز  هر چرخ نسبت به سطح زمینJ۳۵۰ میلیمتر۳۵۰ میلیمترزاویه نشیمنگاه با سطح افق(لبه جلوئی نشیمنگاه بالا آورده شده)Kحداکثر ۱۰ (۵ درجه ترجیح دارد)حداکثر ۱۰ (۵ درجه ترجیح دارد)زاویه تکیه گاه پشت با خط قائمLحداکثر ۱۵ درجهحداکثر ۱۵ درجهحداقل پهنای تکیه گاه ساعد و دستM۵۰ میلیمتر۵۰ میلیمترحداقل طول تکیه گاه ساعد و دستT۳۰۰ میلیمتر۳۰۰ میلیمترحداقل ضخامت پوشش تکیه گاه ساعد و دست در حالت فشرده نشدهNحداقل قطر خارجی چرخهای هرزگردP خصوصیات راهنمای رجوع بشکلصندلی چرخدار بزرگصندلی چرخدار کوچک قطر چرخهای بزرگ ، به همراه لاستیک ها O۴۵۰ میلیمتر۴۵۰ میلیمترقطر دور طوقه چرخ بزرگR۷۵ تا ۱۵۰ میلیمتر کوچکتر از o۷۵ تا ۱۵۰میلیمترکوچکترازoحداکثر قابلیت تنظیم فاصله لبه جلویی نشیمنگاه تا قسمت زیرپائیS۴۳۰ میلیمتر۴۳۰ میلیمترحداکثر فاصله بین تکیه گاه ساعد و دست تا نشیمنگاهG۲۰۰ تا ۲۵۵ میلیمتر۲۰۰ تا ۲۵۵ میلیمتر  جدول (۲-۱) ابعاد استاندارد صندلی چرخدار پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی نوشته پایان نامه صندلی چرخدار الکتریکی اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد. لطفا از لینک زیر دانلود کنید
  • ۹۶/۰۸/۲۲
  • zakaria jahan